"; } else { echo ""; } ?>
".$arn3['naz']."
"; echo "
$nazz

"; echo $txt; ?>